Privacybeleid

Volgens de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die op 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie geldt, heeft de client recht te weten welke persoonsgegevens met welk doel verzameld worden. Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doe er alles aan om uw veiligheid te waarborgen. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen en zal die blijven nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft. 

De gegevens van mijn praktijk, inclusief dossiervoering, worden verzorgd door IntraMed, een vertrouwde organisatie van gegevensverwerking in de gezondheidszorg. IntraMed is gecertificeerd volgens een internationale standaard via ISO27001 en NEN7510.

Wat betekent dit voor u?

U heeft recht op inzage van de persoonsgegevens. U hebt het recht te verlangen dat onjuiste persoonsgegevens worden gecorrigeerd. Ook hebt u recht om persoonsgegevens te laten wissen. Ook kan op uw verzoek alleen een deel van het medisch dossier verwijderd worden. U moet daarvoor schriftelijke toestemming geven.

Praktijk Ina van Dijk gebruikt clientgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk uw behandeling, het agenderen van afspraken en het declareren ervan. Ik  vraag toestemming aan u voor het opslaan van persoonsgegevens, na het informeren van het doel van dataopslag.

Ik deel clientgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Ik bewaar cliëntgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens .Ik hou de wettelijke bewaartermijn in acht . Ik hou met alle mogelijke middelen en maatregelen clientgegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Ik informeer clienten en vraag hun toestemming mocht ik bijzondere handelingen met de persoonsgegevens verrichten. Behalve degene die u behandelt, kan in speciale gevallen een andere persoon toegang tot de gegevens die in de elektronische registratie zijn opgenomen krijgen. Dit kan zijn een waarnemer of zaakbehartiger bij mijn ziekte of overlijden . Ook deze  persoon heeft  een geheimhoudingsplicht.

Nadat U behandeld/begeleid bent, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde persoon deze gegevens in kan zien.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Uw gegevens kunnen, geanonimiseerd, met uw toestemming, gebruikt worden voor audits en tevredenheidsonderzoeken door en van zorgverzekeraars. En voor multidisciplinair overleg met een huisarts. Niet anoniem maar altijd met uw toestemming.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. De gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover ten alle tijden contact met mij opnemen, ik zorg in dat geval graag voor een bevredigende oplossing . Als we er toch samen niet uitkomen dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.